Obecná témata LGBTQ+ komunity

Registrované partnerství

Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 239/2008 Sb., (dále jen „zákon o partnerství“).

Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Protokol, který se o prohlášení sepisuje podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář, tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná. Partnerství se zapíše do knihy registrovaného partnerství.

Kdo a za jakých podmínek

Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon o partnerství nezakazuje. Partnerem se rozumí osoba, která uzavřela partnerství.
Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky.
Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.
Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která
nedosáhla věku 18 let,
nemá způsobilost k právním úkonům,
již dříve uzavřela manželství,
již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.
Jak a kam se obrátit

Příslušné matriční úřady, před kterými lze učinit prohlášení jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky č. 300/2006, kterou se provádí zákon o partnerství, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Praha – Úřad městské části Praha 1

Středočeský kraj – Magistrát města Kladno
Jihočeský kraj – Magistrát města České Budějovice
Plzeňský kraj – Úřad městského obvodu Plzeň 3
Karlovarský kraj – Magistrát města Karlovy Vary
Ústecký kraj – Úřad městského obvodu Ústí nad Labem-město
Liberecký kraj – Magistrát města Liberec
Královehradecký kraj – Magistrát města Hradec Králové
Pardubický kraj – Magistrát města Pardubice
Vysočina – Magistrát města Jihlava
Jihomoravský kraj – Úřad městské části Brno-střed
Olomoucký kraj –  Magistrát města Olomouc
Moravskoslezský kraj – Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Zlínský kraj – Magistrát města Zlín

Kontaktovat příslušný matriční úřad a dotázat se, kdy a kam se má osoba vstupující do partnerství na území České republiky dostavit a jaké doklady (veřejné listiny) má za tímto účelem před vstupem do partnerství příslušnému matričnímu úřadu předložit.

Osoby vstupující do partnerství na území České republiky činí prohlášení osobně před matričním úřadem v kraji, který je podle místa trvalého pobytu alespoň jedné z osob vstupujících do partnerství příslušný k přijetí prohlášení – „příslušný matriční úřad“.

Není-li žádná z osob přihlášena k trvalému pobytu na území České republiky, je příslušným matričním úřadem úřad pověřený vedením zvláštní matriky v Brně (Úřad městské části Brno-střed).
Ze závažného důvodu může příslušný matriční úřad na žádost osob vstupujících do partnerství povolit, aby prohlášení přijal jiný příslušný matriční úřad.
K přijetí prohlášení určí příslušný matriční úřad místo.

Co musíte předložit

Má-li občan České republiky trvalý pobyt na území České republiky a chce vstoupit do partnerství, je povinen prokázat příslušnému matričnímu úřadu svoji totožnost a k tiskopisu připojit (§ 24 zákona o partnerství):
rodný list,
doklad o státním občanství (občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden)
výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
výpis z evidence obyvatel o rodinném stavu nebo o partnerství
doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství.
Má-li občan České republiky, který chce vstoupit do partnerství  trvalý nebo obdobný pobyt v cizině, je povinen příslušnému matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu připojit obdobné doklady uvedené výše, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány (§ 24a zákona o partnerství).

Osoba, která chce vstoupit do partnerství a je cizincem, je povinna k tiskopisu připojit (§ 25 zákona o partnerství):

rodný list,
doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním dokladem),
doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván (nesmí být starší 6 měsíců),
potvrzení o rodinném stavu nebo o partnerství a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství
doklad, kterým je možné prokázat totožnost.
Cizinec, který nemá povolen trvalý pobyt na území České republiky, předloží příslušnému matričnímu úřadu před vstupem do partnerství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jejich rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni vstupu do partnerství starší 7 pracovních dnů.

Formuláře
Osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, vyplní před prohlášením předepsaný tiskopis  – Dotazník k registrovanému partnerství, který je k dispozici na shora uvedených příslušných matričních úřadech.

Poplatky a termíny

Poplatky


a) Uzavření   manželství mezi   snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České   republiky 3 000,- Kč.
b) Uzavření   manželství mezi   snoubenci nebo vstup   do registrovaného partnerství   osobami, z nichž pouze jeden má   trvalý pobyt na území České republiky  2 000,- Kč.
c) Vydání   povolení uzavřít   manželství mimo stanovenou   dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1 000,- Kč.
d) Vydání   povolení učinit   prohlášení o vstupu do registrovaného   partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem  1 000,- Kč.
e) Vydání   vysvědčení o   právní způsobilosti   k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke   vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem 500,- Kč.

Poznámky
1. Poplatek podle písmen a) až d) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.
2. Poplatek podle písmen c) a d) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu nebo povoluje-li se učinění prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem.
Osvobození od poplatku
Od poplatku podle písmen c) a d) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Lhůty
Lhůty nejsou stanoveny.

Další účastníci a činnosti
Příslušný matriční úřad vydá doklad o partnerství fyzické osobě, které se zápis týká, nebo jejímu zplnomocněnému zástupci. Požádá-li fyzická osoba, které se zápis týká, nebo její zplnomocněný zástupce o vydání dokladu o partnerství písemně, musí být podpis osoby na písemné žádosti a případně i na plné moci úředně ověřen.

Další účastníci
Protokol, který se o prohlášení sepisuje podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář, tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná.

Právní úprava

zákon č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 239/2008 Sb.;
vyhláška č. 300/2006, kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
Doplňující zákony a předpisy

zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů


Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Sankce nejsou stanoveny.

Další informace

Podle ustanovení § 38 zákona o partnerství, se údaj o uzavření registrovaného partnerství zapisuje na místo rodinného stavu do občanského průkazu České republiky partnera a do jiných veřejných listin, ve kterých je rodinný stav uváděn. Pro účely zapsání registrovaného partnerství do občanského průkazu bude název položky „Rodinný stav“ nahrazen názvem „Stav“ a do této položky bude zapisován údaj „partnerství“ nebo při zániku partnerství údaj „zaniklé partnerství“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Translate »